← Nazad Ponuda: Stambeni krediti

Flexi Stambeni kredit - Raiffeisen Bank dd


0 na osnovu 0 kometara
Pošalji upit za ponudu.

Flexi Stambeni kredit predstavlja idealno rješenje za kupovinu i adaptaciju stana BEZ jemaca, BEZ učešća

Namjena:

 • kupovina i/ili adaptacija postojeće stambene jedinice/apartmana
 • kupovina stambene jedinice/apartmana u izgradnji

Korisnik kredita:

 • svako fizičko lice koje je državljanin BiH, kreditno sposobno, sa redovnim mjesečnim primanjima

Iznos kredita:

 • od 5.000 KM do 300.000 KM
 • dodatni iznos gotovine do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni, kojim se može uvećati iznos kupoprodajne cijene, odnosno vrijednost predmjera ili predračuna radova

Rok otplate:

 • do 25 godina

Kamatna stopa:*

 • Već od 5,79% (EKS za FBiH i DB 6,14%, EKS za RS 6,18%)**

Jednokratna naknada za obradu kredita

 • 1% maksimalno 1.000 KM za klijente Banke
 • 1,5% maksimalno 1.000 KM za ostale

Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa

 • 1,5 KM

Isplata kredita:

 • na transakcijski račun prodavca na osnovu Predugovora o kupoprodaji i zalogu koji su notarski obrađeni (odobreni iznos po osnovu Stambenog i Namjenskog kredita.
 • Isplata dijela kredita u gotovini ili prenos na lični račun otvoren u Banci do maksimalnog iznosa od KM 10.000,00

Napomena:

*Kamatna stopa zavisi od firme uposlenja klijenta, obima poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosa kredita te perioda otplate. Na kratkoročne kredite kamatna stopa je fiksna, a na dugoročne kredite kamatna stopa je promjenjiva.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata za korisnike Paketa računa TRENDIPLUS, te maksimalni iznos i rok otplate. Različit procenat EKS-a za kredite realizovane na području Republike Srpske i na područjima Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko proizilazi iz primjene propisa za navedena područja koja različito reguliraju način iskazivanja EKS-a, odnosno različito definišu troškove koji ulaze u izračun EKS-a. Efektivna kamatna stopa je izračunata za maksimalan iznos i maksimalan rok otplate na navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope za kredite realizovane na području Republike Srpske uključena je naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, godišnja naknada za vođenje Paketa računa Trendi te trošak osiguranja. U slučaju kredita obezbjeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. U izračun efektivne kamatne stope za kredite realizovane na područiju Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko uključena je naknada za obradu kreditnog zahtjeva i naknada za vođenje kreditnog računa.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Hipoteka na nekretninu, uz omjer iznosa kredita i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine koja se stavlja pod hipoteku do 100%. Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, kod UNIQA Osiguranja, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita.
 • Paket osiguranja na Flexi namjenski dio kredita – vrsta paketa u zavisnosti od iznosa kredita, firme uposlenja, statusa i poslovnog odnosa klijenta sa Bankom
 • Administrativna zabrana za klijenta
 • 2 mjenice

Alternativa za administrativnu zabranu – Trajni nalog

 • Za korisnike kredita koji rade u firmama koje ne sprovode administrativnu zabranu, alternativni instrument obezbjeđenja  je uspostava trajnog naloga u Banci ili ugovor o trajnom nalogu u drugoj banci i saglasnost za zapljenu i isplatu dijela plate.
 • Za korisnike kredita koji rade u firmama koje sprovode administrativnu zabranu, ali žele vršiti otplatu kredita putem trajnog naloga: uspostava trajnog naloga u Banci ili ugovor o trajnom nalogu u drugoj banci+bjanko potpisana administrativna zabrana

Svako odstupanje od standardnih parametara proizvoda zahtjeva uključenje Sudužnika u kreditni proces ili pokriće namjenskim depozitom.

Napomena: mjenica, administrativna zabrana i trajni nalog su obavezni i za sudužnika ukoliko je isti uključen u kreditni odnos

   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!