Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Krediti sa nižim kamatnim stopama sa klauzulom promjenljivosti kamatnih stopa koje trenutno nude banke nose rizik rasta kamata u periodu otplate kredita, upozorio je bankarski ombudsman Federacije BiH.

Imajući u vidu da je kod većine banaka aktuelna ponuda kreditnih proizvoda sa nižim kamatnim stopama od onih koji su plasirani u proteklom periodu, zatim sa dužim rokovima otplate i većim iznosima nenamjenskih kredita, s ciljem bolje informiranosti i zaštite korisnika finansijskih usluga, smatramo korisnim dodatno skrenuti pažnju na vrste kamatnih stopa u kreditiranju građana i potencijalnim rizicima koje one sa sobom nose, navodi bankarski ombudsman.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Kod kamatnih stopa sa klauzulom promjenljivosti postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, odnosno kod ovakvih kredita kamatna stopa se mijenja i varira sa promjenom referentnih vrijednosti (EURIBOR, stopa inflacije i drugih vrijednosti), pa tako korisnik kredita ne može unaprijed znati koliko će tokom trajanja kredita u konačnom iznosu platiti banci za pozajmljena sredstva.

Ponude banaka sa inicijalno ugovorenom niskom kamatnom stopom, koja se sastoji od fiksnog dijela (marže) banke i promjenljivog dijela koji je najčešće EURIBOR – evropska referentna kamatna stopa, koja je već odavno zbog intervencionističkih mjera ECB oko nule (0), ne znači da se u nekom izvjesnom periodu neće dogoditi porast referetnih vrijednosti, što će prouzrokovati rast kamatne stope na kredit i klijentovog anuiteta.

Ukoliko odlučite da kredit „refinansirate“ sa novim kreditom, na duži rok otplate i nižom, ali promjenljivom kamatnom stopom, treba znati da se visina kamatne stope može promijeniti u toku otplate kredita, a u vezi s tim i mjesečni anuitet će biti veći od inicijalno ugovorenog, što može imati utjecaja na Vaše finansijsko stanje. Također, ugovaranjem dužeg roka otplate s ciljem smanjenja Vašeg anuiteta povećava se iznos kamate koji plaćate banci, a ujedno je i veća mogućnost promjene (rasta) kamatne stope, upozorava ombudsman.

S druge strane, ugovoranje fiksne kamatne stope, podrazumijeva nepromjenjivost kamatne stope za sve vrijeme trajanja otplate kredita, te nezavisno o kretanjima na tržištu i referentnim vrijednostima, kamata ostaje ista.
Portal Indikator.ba objavio je prije nekoliko dana da su kamatne stope na kredite u BiH u padu, a što je naročito slučaj kod kredita s družim rokom otplate i promjenjivim kamatama uz određeni inicijalni period fiksne kamatne stope. 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!