Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

"Nikoga još nije novac obogatio. “

- Seneca

 

Finansijski leasing je jedan od način finansiranja nabavke (ne)pokretne imovine. Osnovni smisao finansijskog leasinga je stjecanje vlasništva po isteku ugovora o najmu, dok se pri finansiranju putem kredita vlasništvo nad (ne)pokretnom imovinom obezbjeđuje u trenutku kupovine. 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Šta je (finansijski) leasing?

Leasing (od engl. to lease – iznajmiti, dati u zakup) je ugovorni odnos kojim se davatelj leasinga obavezuje pribaviti objekt leasinga (pokretna ili nepokretna imovina) od dobavljača objekta leasinga i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a ovaj se obavezuje plaćati mu za to određenu naknadu. Primatelj leasinga određuje objekt leasinga i dobavljača tog objekta leasinga. Kod finansijskog leasinga vlasništvo nad predmetom leasinga sa plaćanjem zadnje rate leasinga prelazi u vlasništvo korisnika leasinga.

   
 

Suštinsko pitanje je kupovina ili najam?

Pri kupovini imovine na kredit, visina kamate na kredit je obično promjenljiva, jer se kamatna stopa zasniva na npr. LIBOR-u ili drugim finansijskim indexima, a kako indeks varira, tako se mijenja i mjesečno plaćanje rate za kredit. Ovo je korisno u periodu pada kamatnih stopa odnosno 'štetno' kada kamatne stope rastu. Kod nabavke imovine korištenjem finansijskog leasinga plaćanje se najčešće fiksira za vrijeme trajanja najma, osim ako najam ima posebne odredbe. Fiksna plaćanja znatno olakšavaju upravljanje otplatom odnosno novčanim tokovima pojedinca ili preduzeća. Sa druge strane, kada se imovina koristi putem finansijskog leasinga i ukoliko želite izvršiti prijevremeni otkaz najma, to obično podrazumijeva plaćanje određenih naknada, koje mogu biti i do visine ostatka duga tokom cjelokupnog trajanja najma. Korištenjem bankarskog kredita, možete prodati vlastitu imovinu kada to želite, a zatim izvršiti i prijevremenu otplatu kredita i/ili aplicirati za novi kredit za kupovinu 'nove' ili druge imovine.

Finansijski uvjeti za kreditanje i finansijski leasing

Banke pri odobravanju kredita obično zahtijevaju od korisnika kredita (dužnika) ispunjavanje određenih finansijskih uvjeta. Općenito kod korištenja finansijskog leasinga nema takvih uvjeta ili su isti znatno 'blaži' kada se utvrđuje kreditna sposobnost korisnika leasinga. Nadalje, banke obično neće finansirati nabavku (ne)pokretne imovine koju 'ne razumiju' ili za koju procijene da ima ima 'ograničenu' vrijednost kao kolateral, gdje npr. nabavka i zalog aviona kao kolateral za kredit može biti rizično sa stanovišta banke. Sa druge strane, leasing društva mogu se specijalizirati za finansiranje nabavke različite imovine npr. leasing aviona, te na taj način omogućiti finansiranje nabavke i (ne)konvencionalne imovine. U većini slučajeva, jedini kolateral pri korištenju finansijskog leasinga je imovina koja se iznajmljuje.

Prednosti finansijskog leasinga

Leasing je veoma atraktivan način finansiranja, ukoliko se posmatraju slijedeće pogodnosti:

⦁ potrebno malo ili nimalo predujma, a novac možete koristiti  za druga ulaganja 

⦁ pruža mogućnost da 'zadržite' raspoloživi kreditni limit kod Vaše banke za druge namjene

⦁ svi troškovi nabavke imovine mogu se finansirati putem leasinga

⦁ najam omogućava korištenje imovine u određenom vremenskom razdoblju i ne morate brinuti o prodaji npr. zastarjele opreme

⦁ leasing može osigurati finansiranje koje nije dostupno na uobičajen način npr. nekonvencionalna imovina/oprema.


Zaključak

Primjena finansijskog leasinga može biti  veoma koristno srednjoročno i dugoročno finansijsko rješenje. Imovina kao što su vozila, oprema ili softver mogu biti predmet finansijskog  leasinga, gdje na kraju perioda otplate najmoprimac: ili vraća imovinu, ili preuzima opciju kupovine po preostaloj cijeni, ili zaključuje novi ugovor o najmu (leasingu). Trošak finansiranja putem leasinga često je mnogo 'manji' od troškova finansiranja putem bankarskog kredita, koji podrazumijeva i određene naknade za obradu kreditne aplikacije.

Mnogi proizvođači i prodavači omogućavaju kupcima i finansiranje putem leasinga, što znači da ne morate razmatrati opciju finansiranja putem bankarskih kredita. U slučajevima kada se (ne)pokretna imovina planira koristiti duže vrijeme, bankarski kredit  može biti prikladniji oblik finansiranja, dok finansijski leasing može biti bolje prilagođen korisnicima koji žele nabaviti (ne)pokretnu imovinu sa kraćim vijekom trajanja. 

Kredit i finansijski leasing su načini na koji se može nabaviti (ne)pokretna imovina za koju inače nemate dostatka finansijska sredstva ili ista ne želite utrošiti isključivo za ove namjene. Osnovna razlika je što se kredit koristi za kupovinu potrebne (ne)pokretne imovine, dok je finansijski leasing ugovor o najmu koji Vam omogućava da koristite potrebnu (ne)pokretnu imovinu za unaprijed određeno vrijeme. Ovo može imati veliki uticaj na to kako se (ne)pokretna imovina koristi i održava, gdje je od presudnog značaja odrediti koja od ove dvije opcije Vama više odgovara.

 


1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!