Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

"Banka je mjesto gde ti pozajmljuju novac, ukoliko dokažeš da ti nije potreban."
- Bob Hope

Potreban Vam je kredit, ali istovremeno želite sačuvati oročenu štednju, osiguranje ili druga vrijedna pokretna dobra, tada ćete možda razmisliti o prednostima lombardnog kredita. Kada raspolažete sa oročenim depozitom, ali pored stimulativne kamate želite da imate i mogućnost korištenja kredita, pod povoljnijim uslovima, Vaše planove možete ostvariti korištenjem lombardnog kredita.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Dakle, oročena štednja jedan je od mogućih zaloga koji se koriste pri odobravanju lombardnog kredita.

Lombardni kredit2 spada u vrlo stare kreditne poslove. Ime nastaje u talijanskoj pokrajini (Lombardiji). Temelj ovog kreditnog posla je zalog realnih pokretnih vrijednosti. Najčešće je to zlato, nakit, umjetničke kolekcije, numizmatika, vrijednosti papiri i druga vrijedna pokretna dobra. Lombardne kredite odobravaju banke, ali i specijalizirane ustanove npr. zalagaonice. Zbog zaštite interesa vjerovnika iznos kredita je uvijek niži od prometne vrijednosti zaloga. Prednost ovih kredita je u činjenici da njegov tražitelj ostaje vlasnik nad založenom stvari.

U slučaju ne vraćanja kredita, sa pripadajućom kamatom i troškovima, vjerovnik prodaje založene vrijednosti putem licitacije.

Više je različitih oblika lombardnih kredita3:
• lombardni kredit uz depozit
• lombardni kredit uz stambenu štednju
• lombardni kredit uz policu osiguranja
• lombardni kredit na temelju udijela u investicijskom fondu
• lombardni na temelju zaloga vrijednosnih papira
• lombardni kredit na temelju udijela u investicijskom fondu itd.

Ukoliko imate oročenu štednju, ali su Vam istovremeno potrebna novčana sredstva, korištenjem lombardnog kredita možete da ostvarite dvostruku prednost: koristite kredit po najpovoljnijim uslovima i sačuvate ušteđevinu, tako da po otplati kredita raspolažite sa štednjom uvećanom za kamatu.
Prednosti lombardnog kredita su: visina kredita je određena visinom oročene štednje, nisu potrebni žiranti ili polisa osiguranja, kao niti dokaz o namjeni kredita kao kod npr. hipotekarnog kredita, a korištenje kredita je uz minimalnu kamatnu stopu.
Brojni su primjeri kada i kako se može koristiti lombardni kredit kao efikasno sredstvo samofinansiranja.

Najjednostavniji primjer je kada raspolažete sa novčanim depozitom ili premijom osiguranja koje ne želite da koristite za refinansiranje trenutnih finansijskih potreba ili obaveza. U ovom slučaju oročeni depozit ili polica osiguranja koju bi ste eventuano iskoristili je zalog za kredit sa kojim se zadovoljava konkretna finansijska potreba. Dakle, na raspolaganju Vam je novac sa kojim možete samostalno raspolagati, ali na način da ne potrošite trenutnu ušteđevinu ili iskoristite postojeće osiguranje.

Uobičajeno je da su kamatne stope na lombardni kredit povoljnije u odnosu na ostale vrste kredita, jer za banku ne postoji rizik neizvršenja povrata kredita i kamata. Nakon uredne otplate kredita, na raspolaganju je oročeni depozit koji je uvećan za pripadajuću kamatu. Na ovaj način, samofinansiranjem je zadovoljena npr. neplanirana finansijska potreba, ali istovremeno nisu utrošena trenutno raspoloživa novčana sredstva sa oročenog depozita.

Samofinansiranje putem lombardnog kredita može biti finansijski opravdano ukoliko raspolažete sa oročenim depozitom, jer na taj način ubrzavate cikluse zadovoljavanja trenutnih finansijskih potreba, bez dodatnog zaduženja odnosno smanjuje se rizik (samo)finansiranja za osobe koje nisu zagovornici upotrebe kredita kao oblika finansiranja.

Zašto koristiti lombardni kredit kada već raspolažete sa (vlastitim) novčanim sredstvima?

Vlasnik depozita kod lombardnog kredita može biti korisnik kredita ili treće lice. Tako na primjer lombardni kredit može biti jednostavan način finansiranja unutar porodice, kada roditelji žele finansijski podržati samostalni život svoje punoljetne djece, ali na način da im nisu direktno obezbjedili neophodan novac, nego su obezbjedili zalog za kredit, koji će punoljetna djeca iz vlastitih primanja otplatiti, u više mjesečnih rata.

Na ovaj način roditelji mogu finansijski pomoći punoljetnoj djeci da kvalitetnije upravljanju osobnim finansijama, korištenjem kredita uz povoljniju kamatnu stopu na odobreni lombardni kredit, ali da istovremeno ostvare odgovarajuću kamatu na vlastiti oročeni depozit.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

[2] Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Lombardni_kredit     

[3] Izvor: http://www.moj-bankar.hr/Kazalo/L/Lombardni-kredit      

 

 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!