Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

 


Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 1 

" Postoje dvije vrste rizika u životu: opasnost od pokušavanja i opasnost od nepokušavanja. Uvek postoji rizik koliko god pokušavali da zaštitite sebe.“ - Nik Vujičić


Ukoliko planirate kupovinu stana/kuće, automobila ili ste preduzetnik i želite ulagati u vlastito poslovanje, svoje planove možete ostvariti i izborom odgovarajuće kredita.

Izbor odgovarajućeg kredita za Vaše finansijske potrebe nije jedini izazov sa kojim ćete se suočiti, ukoliko želite ostvariti Vaše planove.

Prvo će biti potrebno da izaberete banku koja će Vam omogućiti da na adekvatan način upravljate sa Vašim finansijama i uspješno ostvarite zacrtane planove: privatne i poslovne.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Kolateral2 - sredstvo obezbjeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku. U kreditnim sporazumima, kolateral3 је zajmodavčeva zaloga nad određenom imovinom, koja zajmodavcu obezbjeđuje isplatu duga. Kolateral služi kao zaštita zajmodavca od zajmoprimčevog bankrota – tj. mogućnosti da zajmoprimac ne može da plati glavnicu i kamatu pod ugovorenim uslovima.

Hipoteka4 je založno pravo na nekretnini na osnovu koga hipotekarni povjerilac, obično banka, može naplatiti svoje potraživanje iz vrijednosti te nekretnine, ukoliko dužnik to ne učini na vrijeme. Za razliku od založnog prava na pokretnim stvarima, kod hipoteke to nije slučaj tj. dužnik i dalje neometano nastavlja da koristi založenu nekretninu.

Kada ste izabrali banku sa kojom želite da obavljate Vaše kreditno-finansijske aktivnosti, ukoliko je za ostvarenje Vaših planova potreban duži vremenski period od npr. godinu dana, tada će za obezbjeđenje uredne otplate kredita najčešće biti potreban i odgovarajući kolateral.

Dakle, kolateral će poslužiti kao obezbjeđenje banci da ćete plati glavnicu i kamatu, u planiranim rokovima, kroz duži vremenski period. Kolateral ne mora uvijek biti nekretnina koja se kupuje, nego to može biti: polica osiguranja rizika smrti, gubitka posla i bolovanja, garantni depozit ili polica sa štednom komponentom i sl.

  

Ukoliko ste mladi i izvjesno vrijeme planirate useljenju u vlastiti dom, želite veću kuću/stan ili kupovinu nekretnine smatrate dugoročnim ulaganjem, hipoteka na postojeću nekretninu u omjeru npr. 1:1,25 za Vas može biti jedan od izazova. Pri tome ćete vjerovatno tražiti i odgovarajuće fleksibilno rješenje, kako bi ste savladali sve izazove sa kojima ćete se suočiti kada dugoročno planirate kupovinu Vaše nekretnine: kuće ili stana i sl.

Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine jedan je od parametara koje pojedine banke smatraju kao standardnu proceduralnu aktivnost, a koja za korisnika kredita može biti dodatno finansijsko opterećenje. Stoga će pri izboru odgovarajućeg kredita, osim visine kamatne stope, biti potrebno izvršiti i proračun ostalih troškova npr. troškova upisa založnog prava na nekretninu, troškova procjene vrijednosti nekretnine, troškova višegodišnje polise osiguranja od opštih rizika nekretnine i sl.

Dakle, založno pravo na nekretninu tj. hipoteka samo je jedan od kolaterala koji se može koristiti kada se želi dugoročno zaštiti pravovremena naplata glavnice i kamata, pod unaprijed ugovorenim uslovima.
Ukoliko raspolažete sa vlastitim novčanim sredstvima npr. oročenim depozitom, ali pored stimulativne kamate želite da imate i mogućnost korištenja npr. dugoročnog kredita pod povoljnijim uslovima, tada ćete možda željeti da Vaše dugoročne planove ostvarite korištenjem lombardnog kredita. O značaju lombardnog kredita za upravljanje osobnim, ali i poslovnim finansijama, u narednom mjesecu će biti kreiran novi tekst. Međutim, ne smije se zaboraviti da je oročena štednja jedan od mogućih kolaterala odnosno načina na koji lojalni klijenti mogu dugoročno izgraditi poslovni odnos sa bankom.

Konačan izbor je na svakom pojedincu, da li će pri odabiru banke sa kojom će surađivati prioritet biti finansijski najpovoljanija npr. akcijska ponuda ili će se procesu izbora najadekvatnije ponude, s obzirom na sve kreditne uslove i alternativna rješenja u pogledu obezbjeđenja odgovarajućeg kolaterala, pristupiti planski i u skladu sa vlastitim mogućnostima.
Također, osim kupovine odgovarajuće nekretnine možete imati potrebu da nabavite pokretnu imovinu npr. automobil, pri čemu možete koristiti kredit za nabavku vozila. U ovom slučaju, kolaterali koji se mogu koristiti su založno pravo vlasništva na vozilu i kasko osiguranje. Pri odobravanju kredita za kupovinu vozila, za razliku od stambenih kredita, kolateral je pokretna imovina tj. automobil odnosno odgovarajući instrument za obezbjeđenja uredne otplate kredita biće potreban i u ovom slučaju. Jedina razlika je u vrsti i vrijednosti kolaterala koji služi za obezbjeđenje uredne otplate dugoročnog kredita.

Svi prezentirani primjeri korišteni su za upravljanje osobnim finansijama tj. za fizička lica, ali je istovjetan slučaj i za pravna lica tj. preduzetnike, koji za potrebe obezbjeđenja kredita kao kolateral mogu založiti osobnu i/ili poslovnu imovinu, a na način kako je to utvrđeno odgovarajućom ponudom kreditnih usluga za pravna lica.


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

[2] Izvor: http://www.kamatica.com/pojam/kolateral

[3] Izvor: https://sr.wikipedia.org/wiki/Колатерала   

[4] Izvor: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/stvarno-pravo/hipoteka/         

 

 

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!