Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Zašto ljudi kupuju životno osiguranje?

Buduća penzija je uvijek manja od zarade koju trenutno primate, ko ne bude štedio za buduću penziju, i ne misli na svoju budućnost, može se zateći sa finansijskim problemima u poznoj životnoj dobi.

Iznenadna smrt ili teška bolest nosioca prihoda u porodici također može znatno ugroziti standard života svih drugih članova.

Osiguranjem života mogu se riješiti važna životna pitanja, školovanje djece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće ili dodatna sredstva za „stare dane“.

Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora (polise) o osiguranju. Osiguravajuće društvo preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).
Dakle peremija je "rata" koju plaćamo po osnovu ugovorene polise.

Iznos koje će Vam Osiguravajuće Društvo isplatiti po završetku ugovora zavisi od dužine trajanja polise koja može biti zaključena na minimum 3 god., a najkasnije se može zaključiti do 65 godine starosti lica koji se osigurava (osiguranika), kao i visini premije koju osiguranik plaća.

 Šta je osigurana suma, a šta premija osiguranja?

- Osigurana suma je unaprijed određeni iznos koji će biti isplaćen u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (doživljenja ili smrti).

- Premija osiguranja je iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plati na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju.

Premija je cijena za rizik.

Premiju osiguranja možete uplatiti:
- u KM ili u devizama
- jednokratno ili u ratama

Osiguranje života za slučaj smrti obezbjeđuje garantovanu isplatu unaprijed ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) za slučaj smrti osiguranika (lice koje je osigurano).

Korisnik polise može biti bilo ko koga je osiguranik naveo na polisi, i takva polisa je neoboriva.

Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mješovito osiguranje, obezbeđuje garantovanu isplatu unaprijed ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju smrti osiguranika. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

U našem Pojmovniku potrožite dodate definicije i pojašnjenja pojmova osiguranja.

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!