Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
 • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
 • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
 • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
 • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Ugovor o kreditu se sastoji iz samog ugovora koji sadrži uslove kredita (ugovorne odredbe) i plana otplate.

Plan otplate je dokument koji sadrži više kolona u kojima su

 • datum dospjeća mjesečnih rata,
 • iznos mjesečnih rata,
 • udio mjesečne rate kojim se otplaćuje kamata,
 • udio mjesečne rate kojim se otplaćuje glavnica (iznos koji se podiže) i ostatak duga, koji pokazuje koliko je preostalo do otplate duga.

Na dnu tabele pokazuje se zbirno iznos svake kolone.
Time se može vidjeti koliki se iznos ukupno vraća, te koliko se ukupno plaća na kamatu.
Obavezne ugovorne odredbe su:

 • ugovorne strane,
 • predmet ugovora (kredit),
 • cijena kredita (kamata),
 • način i rok otplate kredita.
Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Pored toga ugovor o kreditu sadrži instrumente obezbjeđenja kredita, raskid ugovora, prijevremena otplata kredita i dr. U nastavku teksta je pojašnjeno na šta korisnik kredita mora obratiti posebnu pažnju prilikom zaključivanja ugovora o kreditu:

-Visinu kamatne stope - razlika od samo jednog procenta na dugoročnom kreditu može biti značajna. Zašto bi za neku uslugu platili više nego što morate?

 -Vrstu kamate - tj. da li je fiksna ili varijabilna. Fiksna kamatna stopa garantuje istu mjesečnu ratu tokom cijelog perioda otplate. Kod varijabilne kamatne stope Vaše mjesečne rate kredita mogu varirati.

-Razliku između nominalne i efektivne kamatne stope - nominalna kamatna stopa služi za izračunavanje otplatnih planova i mjesečne rate kredita, dok efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu kredita i uključuje naknade za obradu kredita, vođenje kreditnog računa i ostale naknade.

-Valutnu klauzulu - ona predstavlja vezivanje otplate kredita za kurs neke strane valute. Promjenom kursa date valute mijenja se i rata kredita. Promjena kursa je česta na tržištu kapitala, odnosno postoji velika vjerovatnoća da može doći do promjene iznosa rate kredita.

-Instrument obezbjeđenja kredita - mogu biti hipoteka, zalog na pokretnim stvarima, jemci, administrativna zabrana itd.

Hipoteka predstavlja založno pravo na nekretninama. Predmet hipoteke može biti zemljište i/ili građevinski objekti trajnog karaktera. Ukoliko korisnik kredita garantuje otplatu kredita hipotekom, u slučaju neplaćanja, predmet hipoteke može biti prodat;
Zalog na pokretnim stvarima predstavlja dio imovine korisnika kredita koji sa ciljem obezbjeđenja kredita banka može prenijeti u svoje vlasništvo u slučaju neispunjavanja obaveza prema ugovoru o kreditu;
Jemci su osobe koje svojim primanjima ili imovinom garantuju povrat kredita ukoliko glavni dužnik nije u mogućnosti da vraća kredi tna vrijeme; 
Administrativnom zabranom banka ima pravo da zaplijeni novčana primanja korisnika kredita ili jemca, u slučaju neredovne otplate kredita.

-Naknade u slučaju prijevremene otplate - u pravilu ova naknada ne bi trebala prelaziti iznos naknade za odobravanje kredita. Ova naknada se obračunava procentualno na ukupni iznos preostale glavnice i dospjele kamate.

Oznake: Krediti, Štednja,
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!