Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

"Štednja je veliki prihod.” "
- Ciceron


Povod za posljednji tekst, u tekućoj godini, je informacija CBBiH o visini ukupnih depozita stanovništva, kod komercijalnih banaka u BiH, na kraju septembra 2017. godine. Za očekivati je da depoziti stanovništva kontinuirano rastu. Informacija o 11,02 milijardi KM, kao trenutno najvećem zabilježenom iznosu depozita stanovništa, ne predstavlja „novost“.
Informacija o strukturi depozita stanovništva u omjeru cca 50:50, za dva najznačajnija oblika: oročenu štednju i depozite po viđenju, bila bi interesantnija, kada bi analizi rasta štednje sadržavala i podatak o strukturi (ne)rezidentnog stanovništva koji, u BH bankama, imaju svoju štednju i depozite po viđenju.

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

Depozitni novac2 - slobodni i na zahtjev (a vista, po viđenju) raspoloživi depoziti na računima kod banaka i ostalih financijskih ustanova. Depozitni novac je nematerijalno sredstvo razmjene i cirkulirajuća kupovna snaga kojoj je svojstven tzv. bezgotovinski način plaćanja preknjižavanjem na računima banaka i ostalih financijskih ustanova. Nisu svi depoziti po viđenju ujedno i depozitni novac, već su to samo oni koji su namijenjeni svakodnevnim plaćanjima. Štedni depoziti po viđenju npr. nisu novac iako posjeduju sve njegove osobine, jer su u prvom redu namijenjeni štednji.

    

 

„Neodoljiva kamata za rast štednje !“ jedan je od slogana kojim se na BH tržištu promovira akcijska ponuda za oročenje štednje, sa fiksnom kamatnom stopom, od 1,50% do 2,30%, a u zavisnosti od perioda oročenja koje može biti od 15 do 45 mjeseci.

„Štedim za život“, promotivni je slogan jedinstvene ponude kojom banka klijentima koji oroče štednju, tokom trajanja oročenja, bez naknade nudi i odgovarajući paket usluga: classic plus, smart plus ili premium business plus. Ovaj oblik oročene štednje ima humanitarnu komponentu, i predstavlja štednju klijenta u Banci, na način da klijent participira u humanitarnoj akciji donirajući 0,05% od ukupnog iznosa kamate (0,85%) koja će kod ugovaranja depozita u toku akcije biti isplaćena unaprijed.

Sloganom „Više mogućnosti, više slobode“ banka promovirati tzv. slobodnu štednju namjenjenu klijentima koji žele da su im sredstva uvijek na raspolaganju i da u toku perioda oročenja mogu uplaćivati i podizati novac sa istog oročenog depozita. Glavne prednosti ovog oblika štednje su: namijenjena je svim klijentima: rezidentima i nerezidentima, sa mogućnošću višekratnih uplata i isplata, do utvrđenog minimuma od 500,00 KM ili protuvrijednosti u EUR, a uplata se može vršiti putem trajnog naloga, bez čekanja u redovima.

Slične promotivne akcije i druge mogućnosti za oročavanje štednje imaju sve banke u BiH, a klijenti će se opredjeliti za banku sa odgovarajućom ponudom usluga oročenja štednje.

Nešto drugačija situacija je kada su u pitanju transakcijski računi odnosno depoziti po viđenju stanovništa, koji čine cca 50% ukupnih ukupnih depozita stanovništva. U nastojanju da modernizuju svoje usluge, banke sve više koriste prednosti mobilnih aplikacija za upravljanje osobnim finansijama putem npr. transakcijskog računa. Tekući račun je osnov za upravljanje osobnim finansijama, a banke imaju za cilj kvalitetno zadovoljavanje svih finasijskih potreba (štednja, kreditiranje, kartično i elektroničko poslovanje itd.) korisnika tekućeg računa. Digitalno bankarstvo na Viber platformi, jedna je od mogućnosti za kvalitetno zadovoljavanje svih finasijskih potreba stanovništva koji imaju transkacijski račun ili depozite po viđenju.

Kako kamatne stope na depozite po viđenju stanovništva nisu finansijski od posebne „koristi“ za njihove vlasnike, banke putem drugih finansijskih pogodnosti, kao što su npr. određene niže ili besplatne usluge mobilnog bankarstva i slično, nastoje unaprijediti postojeću suradnju sa klijentima. Depoziti po viđenju, kao sredstvo razmjene, predstavljaju značajnu cirkulirajuću kupovnu snagu stanovništva, a bankama je u interesu da se depozitni novac što više i što brže obrće korištenjem različitih digitalnih alata.

Kamatne stope na oročenu štednju i depozite po viđenju za banku su trošak - tzv. pasivne kamate3. Banke kao finansijske institucije prvenstveno imaju zadatak da profitabilno posluju, a za očekivati je da će nastojati što više vlastitih prihoda ostvariti upravo zahvaljujući depozitnom novcu tj. raspoloživim depozitima stanovništva na računima kod banaka.

Sa druge strane (dugoročno) oročeni depoziti za klijente banke su „profitabilno“ rješenje iz više razloga. Prvi razlog je kamatna stopa koja je viša za duži vremenski period, a drugi razlog je zadovoljavanje vlastitih finansijskih potreba na dugi rok npr. namjenska štednja za studiranje i sl. Razlog koji se obično ne smatra kao potencijalni finansijski motivator, ali isti predstavlja određenu finansijsku pogodnost za štediše, je besplatna mogućnost bezbjednog čuvanja vlastitog novca, u dužem vremenskom periodu, na štednom računu u banci.

Banke zarađuju od pružanja svojih usluga, bez obzira da li svoje prihode ostvaruju po osnovu aktivnih kamata4 ili naknada za npr. transakcijske račune. Kamate na oročenu štednju i depozite po viđenju za klijente su jedan od mogućih oblika prihoda, a upotreba digitalnih alata npr. mobilnog bankarstva oblik je uštede koji klijenti postižu, pri upravljanju osobnim finansijama putem npr. transakcijskog računa.

Da li će klijenti slijediti primjer banaka i nastojati da uvećaju svoje kamate na oročenu štednju odnosno umanje naknade za finansijske transakcije putem npr. mobilnog bankarstva, zavisi od trenutne visine ukupnih depozita stanovništva, visine kamatnih stopa, ali i od načina upravljanja osobnim finansijama.

Banke imaju za cilj odgovarajućim promotivnim sloganima motivirati na istovjetan način: štednju stanovništva, usluge mobilnog bankarstva za bezgotovinske transakcijei upotrebu svih ostalih bankarskih usluga.
Od finansijskih mogućnosti, navika, kao i stepena finansijske pismenosti klijenata zavisi da li će u postojećim promotivnim aktivnostima banaka imati za cilj izabrati adekvatan i profitabilan model za upravljanje osobnim finansijama, putem oročene štednje i/ili depozita po viđenju. 


[1] SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: lejla.softic@savjetnik.ba

[2] Izvor: http://www.poslovni.hr/leksikon/depozitni-novac-1134

[3] Op.a. Pasivne kamate su one koje banka plaća za uložen novac kod nje.  Izvor: https://www.kamatica.com/pojam/pasivne-kamatne-stope

[4] Op.a. Stope po kojima banke plasiraju svoja sredstva privredi i stanovništvu. Sve kamate koje čine prihode banke. Izvor: https://www.kamatica.com/pojam/aktivne-kamatne-stope

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!