Pojmovnik sadrži tumačenja i
pojašnjenja stručnih
pojmova.


Pojmovnik
preko 1000 različitih ponuda na jednom mjestu
  • Često ste za obilazak poslovnica i prikupljanje informacija o uslovima i ponudama trošili dragocjeno vrijeme?
  • Tražili ste pravi kredit za vas, najbolju štednju ili obavezno auto osiguranje?
  • Poredili karakteristike bankarskih kartica ili životnih osiguranja?
  • Razmatrali ste promjenu telekom operatera, internet ili TV paketa?

Na portalu kliker.ba sada birajte, poredite i kontaktirajte sve ponuđače jednostavno i brzo.
Anketa
Koliko platnih kartica posjedujete Vi lično?


Glasaj! Rezultati!

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. 

 

„Ako pratimo prirodu kao vođu, nikad nećemo zalutati.”

- Ciceron

Brojne su prednosti primjene green marketinga za bankarstvo, a naročito pri implementaciji e-banking usluga. Ukoliko se e-banking usluge žele promovirati, tada je poželjno da su i kampanje banaka zasnovane na primjeni koncepta green marketinga. Jedna od prednosti primjene e-banking usluga je i bespapirno poslovanje, a ukoliko se za promociju ovih usluga i dalje koriste isključivo ili pretežno alati konvencionalnog marketinga npr. brošure i drugi promotivni materijali u papirnom obliku, koji nisu nastali npr. recikliranjem i/ili ne sadrže informacije o učinkovitom odlaganju papirnog otpada i slično, tada se promotivne aktivnosti banaka ne mogu okarakterizirati kao ekološki osvještene kampanje i DOP aktivnosti. 

Na Kliker.ba uporedite ponude svih banaka - brzo i besplatno zatražite upit i uštedite >>

 

Šta je green marketing?

Green ('Zeleni') marketing je koncept ekološkog marketinga u kojem se proizvodi, usluge i sve marketinške aktivnosti oblikuju i provode na način da se posmatra njihovo djelovanje i uticaj na okoliš, kao i društvo u cjelini. Primjena ovog marketing koncepta podrazumjeva i 'nove' načine poslovanja, koji omogućavaju da se ostvari ekološki održivi razvoj u čitavom vrijednosnom lancu.
Pri tome se zahtijeva suradnja svih poslovnih funkcija unutar privrednog subjekta, sa ciljem pronalaska najboljih mogućih rješenja, koja imaju dvije odrednice: profitabilnost i dugoročno pozitivan doprinos okruženju. Prednosti primjene koncepta green marketinga su brojne, a najznačajnija je mogućnost inoviranja. Pri tržišnom djelovanju privrednih subjekata, potrebno je potpuno opredjeljenje prema zaštiti okoline, te adekvatna vizija i poslovna strategija, ali je potrebno i  razvijati kreativnost kadrova za njihovu implementaciju.

       

Trenutna primjena koncepta green marketinga u BH bankarstvu

Iako banke koje djeluju na BH tržištu u značajnoj mjeri promoviraju primjenu e-banking usluga, koncept green marketinga odnosno green bankarstva još uvijek nije adekvatno zastupljen na domicilnom tržištu. Banke koje djeluju u BiH u vlastitom poslovanju primjenjuju brojne digitalne alate. Na žalost, banke na BH tržištu još uvijek ne pristupaju dovoljno proaktivno kada su u pitanju promotivne aktivnosti, na način da je svaki računar i 'pametni' telefon koji koriste njihovi klijenti, istovremeno i digitalni medij za bespaprinu promociju bankarskih usluga, sa naglaskom na promociju e-banking usluga.

Promocija bankarskih usluga, putem digitalnih medija, obično se vrši primjenom npr. mailing sistema, web stranica, društvenih mreža, viber i drugih komunikacijskih platformi. Bankarske aplikacije za npr. e-banking i upravljanje odnosima sa klijentima nedovoljno se koriste, u odnosu na npr. način upotrebe bankomata za promociju bankarskih usluga, kao jedan od alata green marketinga i green bankarstva.  

 

Green banking, green marketing i e-banking

Green banking je još jedan suvremeni, poslovni, koncept koji se primjenjuje na globalnom tržištu, a koji se zasniva na primjeni principa green marketinga. Banke koje djeluju u BiH, na istovjetnim principima na kojima su zasnivale npr. razvoj e-banking usluga, mogu vršiti i unapređenje vlastitih promotivnih aktivnosti, koje će biti ekološki prihvatljivije, u odnosu na trenutne promotivne aktivnosti koje poduzimaju primjenom metoda konvencionalnog marketinga. Inoviranje bankarskih usluga i pravovremeno prilagođavanje trenutnog načina poslovanja banaka trebalo bi biti sukladno suvremenim trendovima na globalnom tržištu, koji zagovaraju veći stepen ekološke osviještenosti.

Najbolje prakse i iskustva sa razvojem e-banking usluga, te osnovnu prednost primjene koncepta green marketinga kreiranjem finansijskih i drugih ušteda, potrebno je koristiti i u ostalim poslovnim aktivnostima banaka. Primjenjujući princip racionalnosti, neophodno je da banke u svom poslovanju postignu i ostale uštede npr. energetska efikasnost i slično, pri poduzimanju vlastitih promotivnih aktivnosti na tržištu.

Prednosti primjene green marketinga za e-banking usluge

Brojne su prednosti primjene koncepta green marketinga za razvoj e-banking usluga. Osnovna prednost primjene e-banking usluga su finansijske i vremenske uštede, jer su naknade za obavljanje platnih transakcija, na ovaj način, cjenovno povoljnije za klijente u odnosu na naknade za istovjetne usluge koje klijenti koriste u poslovnicama banaka.

Primjenom koncepta green marketinga, pri pružanju e-banking usluga, banke imaju mogućnost da sa mrežom partnera, koji u svom poslovanju primjenjuju koncept green marketinga, kreiraju promotivne kampanje, kako bi se npr. povećala internet prodaja i/ili prodaja eko produkata itd., pri čemu će se sve platne transakcije obavljati korištenjem e-banking usluga. Na taj način, prednosti koncepta green marketinga bi se multiplicirale na BH tržištu, i to ne samo u oblasti bankarstva, nego i pri korištenju ostalih digitalnih alata za npr.plaćanje u maloprodaji i drugim privrednim djelatnostima.

Zaključak

Finansijski resursi nisu jedini resursi sa kojima je neophodno racionalno upravljati. To bi banke koje djeluju na domicilnom tržištu trebale znati, pri poduzimanju vlastitih promotivnih aktivnosti, ali i pri cjelokupnom poslovanju sa klijentima. Parcijalni rezultati koji se postižu pri tome, kao što je to razvoj e-banking usluga, sa ciljem ne samo modernizacije poslovanja, nego i sa ciljem implementacije DOP aktivnosti, trebalo bi biti intenzivnije zastupljeno u promotivnim aktivnostima banaka i pri njihovoj agilnijoj primjeni koncepta green marketinga na BH tržištu.

Da li će banke koje djeluju na BH tržištu početi da 'misle zeleno' u vlastitim promotivnim aktivnostima?, ostaje da saznamo u vremenu koje je pred nama. Analizom promotivnih kampanja, koje se trenutno poduzimaju, može se konstatovati da postoji potreba za unapređenjem promotivnih aktivnosti banaka primjenom koncepta green marketinga, pri razvoju e-banking usluga, ali i ostalih bankarskih usluga.


 

1 SoftConsulting s.p. Tuzla,Trg slobode 16 ( BIT Centar), 750000 Tuzla, e-mail: [email protected]

Oznake:
Slični članci
   
Svi vaši komentari i prijedlozi na sadržaj, izgled i funkcionalnosti portala su dobrodošli - pišite nam!